Home  »  Verkoopsvoorwaarden  » 

verkoopsvoorwaarden


Algemene voorwaarden


Deze zijn geldig voor alle diensten en producten die door COOK AVENUE worden aangeboden, zijnde de website http:/cookavenue.be.
Door een van onze artikelen te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Kortrijk (België) bevoegd.
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen die volgen op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Alle communicatie dient schriftelijk te gebeuren via het mailadres die COOK AVENUE daarvoor voorziet. Zonder leesbevestiging van de ontvanger wordt het verzonden bericht als niet verstuurd beschouwd.
Deze webshop en de voorwaarden zijn enkel geldig voor transacties binnen de Europese Gemeenschap.
De voorwaarden van COOK AVENUE gelden, zelfs bij vermelding van de aankoopvoorwaarden van de koper altijd voorrang. Ook bij stilzwijgen blijven de Algemene Voorwaarden van COOK AVENUE geldig. Enkel het Belgisch recht is hier van toepassingen enkel de rechtbank van Kortrijk (België) is bevoegd bij geschillen.


1. Gebruiksvoorwaarden
Uw gebruik van elk deel van de Site impliceert dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en gaat van kracht vanaf de datum waarop u voor het eerst de Site gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden moet u onmiddellijk ophouden met de Site te gebruiken.
COOK AVENUE behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u door wijzigingen online te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig nagaan van de informatie die online geplaatst wordt om tijdig van dergelijke veranderingen op de hoogte te zijn. Uw voortgezet gebruik van de Site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, impliceert dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
U bent verantwoordelijk voor alle toegang tot de Site via uw internetverbinding en voor het onder de aandacht brengen van deze Gebruiksvoorwaarden van alle gebruikers van uw internetverbinding.
Onze Site mag niet gebruikt worden voor frauduleuze, onwettelijke activiteiten en die in strijd zijn met de belangen van Cook.
Ten allen tijde bent u akkoord om alle nieuwe instructies na te leven.
.Binnen het kader van de handelsrelaties wordt door beide partijen het elektronisch verkeer als bewijs aanvaard.


2. Het plaatsen van een bestelling
Bij het plaatsen van een bestelling dient de koper zich een profiel aan te maken. Dit is te vinden op de site. Na de selectie van de koper wordt via een orderbevestiging vermeld welke de verzendingskosten kunnen zijn. Bij foutmelding van prijs en product heeft de koper altijd het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

  • Levering in Belgiê:
    • bij aankopen met een waarde boven de 50 €, zijn de transportkosten gratis
    • bij aankopen met een waarde minder dan 50 €, wordt er 5 € transportkosten in rekening gebracht

 

  • Levering in Nederland:
    • bij aaankopen met een waarde boven de 100 €, zijn de transportkosten gratis


3.Prijzen
COOK AVENUE behoudt zich het recht om de vermelde prijs van een artikel te wijzigen. Daarvan dient COOK AVENUE de koper formeel van op de hoogte te brengen. COOK AVENUE en bekomt het recht om zijn bestelling te annuleren. De prijzen hebben betrekking op het omschreven artikel. Elke klacht betreffende de facturen dient binnen 3 dagen na ontvangstdatum per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan COOK AVENUE. De afbeeldingen zijn niet bindend en zijn exclusief decoratie of batterijen.
Alle prijzen zijn inclusief btw, bebat, recubel on reprobel, daar waar nodig en dit conform de Belgische wetgeving.
Bij nationale of internationale promoties is COOK AVENUE niet verplicht deze te volgen of toe te passen. Door het aanvaarden van de orderbevestiging laat de koper weten dat hij akkoord is met het product, de prijs aan de voorwaarden waartegen het geleverd wordt. De koper is verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen


4. Het verrichten van een betaling
Tenzij anders door u vermeld gaat COOK AVENUE ervan uit dat u bezitter bent van de rekening en/ of de kaart waarmee de goederen worden betaald en dat u gerechtigd bent deze verrichtingen te doen.
De verzending van de goederen zal pas gebeuren wanneer de totale som van het overeengekomen aankoop op de rekening van COOK AVENUE staat. Bij vermoeden of vaststellingen van onregelmatigheden of bij het doorsturen van onjuiste informatie m.b.t. de kaart behoudt COOK AVENUE zich het recht om de bestelling niet uit te voeren en dus ook de desbetreffende betaling niet te aanvaarden.

De bestelling wordt door COOK AVENUE pas aanvaard als de koper een bevestiging van bestelling ontvangt.
Betalen kan op de volgende manier gebeuren :


5. Levering
De levering zal gebeuren op het tijdstip en adres dat door COOK AVENUE bevestigd werd op de bestelling. De door COOK AVENUE bepaalde leveringstermijn is niet bindend. Een onaanvaardbare lange levertermijn geeft de koper het recht de bestelling te annuleren en de betaalde som terug te vorderen.
Voor zover het al dan niet buiten de wil van COOK AVENUE is, zal hij niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade door transport, verlies of andere kosten. Het is evenwel aan de koper om de goederen na te kijken bij ontvangst. Door het ondertekenen van het bewijs van ontvangst bij de levering verklaart de koper / ondertekenaar dat het product vrij is van zichtbare breuk of schade. Indien dit niet vermeld wordt op de ondertekende leveringsbon kan COOK AVENUE nadien niet meer aansprakelijk worden gesteld.
Wanneer de koper de goederen niet kan ontvangen op de vooraf bepaalde en goedgekeurde dag of tijdstipt, tenzij hij in de bewezen onmogelijkheid verkeerde en op het vermelde adres niet aanwezig is, staat de koper in voor de eventuele extra-kosten.
Bij weigering van de levering om onredelijke of niet overeengekomen redenen kan COOK AVENUE de extra-kosten die dat meebrengt verhalen op de koper.
Wanneer de goederen defect worden aangeleverd, dient de koper contact op te nemen met COOK AVENUE en deze zo specifiek mogelijk te laten weten welke de gebreken zijn van het defect product. Op basis daarvan zal de vervangings- of terugbetaalprocedure opgestart worden.
Bij eventuele montage van een product is enkel de koper verantwoordelijk voor eventuele fouten.


6 .Garantie
Wanneer de goederen defect bij de koper worden aangeleverd, dient de koper contact op te nemen met COOK AVENUE en deze zo specifiek mogelijk laten weten welke de gebreken zijn van het defecte product. Op basis daarvan zal de vervang- of terugbetaalprocedure opgestart worden.
De garantie die door COOK AVENUE wordt aangeboden staat in verhouding tot het product, de klacht, de prijs en de fabrieksgarantie die aan COOK AVENUE wordt toegestaan. Normale slijtage of verkeerd gebruik komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij door de fabrikant anders vermeld.
COOK AVENUE biedt de koper de waarborg van de defecte onderdelen of de terugbetaling van de betaalde prijs, zonder aanspraak door de klant van enige schadevergoeding. Evenmin kan COOK AVENUE aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de verplichting van zijn leverancier. De wettelijke waarborg dekt het gebrek aan overeenstemming dat er is bij de levering va de goederen. Verkeerde ingebruikname, foutieve montage, abnormaal gebruiken nalatigheid of slecht onderhoud vallen niet onder garantie.
- Onder bepaalde gevallen worden goederen NIET teruggenomen :
- Onvolledige - beschadigde - bevuilde goederen
- Goederen waarvan de originele verpakking verdwenen of helemaal beschadigd is
- Goederen die door de aard van het product niet kunnen teruggezonden worden
- Goederen die voor de klant gepersonaliseerd werden.
De goederen kunnen op volgende wijze teruggestuurd worden naar COOK AVENUE :
- Aangekochte goed op eigen verantwoordelijkheid terugsturen naar COOK AVENUE
- Het aangekochte goed zelf binnenbrengen naar COOK AVENUE
- Mits betaling van de transportkosten de goederen laten terug ophalen
Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de teruggezonden goederen wordt de betaalde som, verminderd met eventuele kosten.


7. Annulering
Bij ontevredenheid kan de koper, mits schriftelijke mededeling en binnen de gestelde termijn de goederen op eigen risico terugzenden. Indien de teruggezonden goederen zich in de originele verpakking bevinden en niet beschadigd of onvolledig zijn, zal COOK AVENUE het betaalde bedrag, verhoogd met de daartoe overeengekomen verzendingskosten terugstorten op het rekeningnummer waarmee de betaling is gebeurd.
Bij rechtmatige annulering, door zowel COOK AVENUE als de koper zal de betaalde som zo snel mogelijk terugstorten aan de koper. De eventuele extra kosten die dat met zich meebrengt zijn ten laste van COOK AVENUE.
Opgelopen schade of defect te wijten aan de wijze van het transport zal verhaald worden op het transportbedrijf. COOK AVENUE zal de belangen zijn klant verdedigen en de ontvangen schadevergoeding overmaken aan de koper.
Onder Overmacht wordt begrepen : natuurrampen, algemene stakingen, politieke en militaire onrust, elektriciteitspannes en internetonregelmatigheden en andere onvoorziene gebeurtenissen die zowel de koper als COOK AVENUE beletten zijn verplichtingen na te komen.
Beide partijen kunnen hun verbintenis annuleren door een schrijven, dat 2 dagen voorafgaat aan de levering of de betaling.
Indien de koper niet gemachtigd is zelfstandig aankopen te doen of onvermogend verklaard wordt mag COOK AVENUE de aankoop, na schriftelijk melden de transactie weigeren uit te voeren en de eventuele kosten opeisbaar maken.


8. Beschikbaarheid van de Site, veiligheid en nauwkeurigheid
Vanwege de aard van het internet, kan het gebeuren dat een orderbevestiging of levering enige vertraging oploopt.
COOK AVENUE behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een bepaalde persoon te ontzeggen. Dit om redenen die niet stroken met onze gebruiksvoorwaarden.
Onze site is compatibel voor de meest voorkomende hardware en software op de Belgische markt. Bij eventuele schade door virussen kan COOK AVENUE niet aansprakelijk worden gesteld.
COOK AVENUE kan de Site en alles wat daarin beschreven staat veranderen en updaten zonder u daarvan op de hoogte te brengen.
6.Registratie voor de dienst
Bij aanmelding op onze Site, dient meteen een gebruikersnaam gecreëerd en een wachtwoord bepaald voor uw account. Het wachtwoord is geheim. Gelieve ons te informeren wanneer er sprake is van onbevoegd gebruik of malafide inbreuk. Wie zich onder uw gebruikersnaam of wachtwoord aanmeldt, wordt door ons beschouwd als wettige gebruiker.


9. Onze aansprakelijkheid
COOK AVENUE is gebonden aan de wettelijke aansprakelijkheden en gebruiken eigen aan de producten en aan de sectoren waar deze producten meestal verkocht worden.
COOK AVENUE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik door vertraging of technisch falen van de Site..
Als u een contract met ons aangaat door het indienen van een bestelling voor een product via de Site, dat door ons wordt aanvaard overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden, zullen de relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot onze aansprakelijkheid en de beperking ervan, de beperking van aansprakelijkheid bevatten.


10. Intellectuele eigendomsrechten
Alle materiaal dat op onze Site gepubliceerd is eigendom van COOK AVENUE en mag pas onder voorbehoud en met onze uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.
Er mag één kopie afgedrukt worden en gedownload worden voor persoonlijk gebruik. De door u aangebrachte wijzigingen op om het even welke manier zullen als een overtreding van het eigendomsrecht beschouwd worden.
Geen enkele publicatie op Site mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder onze toelating of die van onze licentiegevers.
Bij overtreding van één van onze gebruiksvoorwaarden wordt u meteen het recht ontzegd om onze Site nog verder te bezoeken, te gebruiken of ernaar te verwijzen.


11. Informatie over u en uw bezoeken aan de Site
COOK AVENUE verwerkt informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het gebruik van de Site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
De koper kan zich ten allen tijde verzetten tegen gebruik van zijn gegevens voor verdere publicitaire doeleinden.
10. Websites van derden
We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een website waarvan een link naar de Site bestaat (tenzij COOK AVENUE de leverancier zijn van deze gelinkte sites). Dergelijke gekoppelde sites worden enkel geleverd "zoals ze zijn" voor uw gemak met geen enkele garantie, expliciet of impliciet, voor de informatie die ze bevatten. COOK AVENUE geeft geen goedkeuring of aanbeveling voor een website van een derde partij waarnaar de Site een link bevat.
Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming (een deel van) onze Site op uw eigen of een website van een andere persoon te plaatsen.
U zult op geen enkel forum geen enkele garanties of verklaringen geven over ons, onze diensten of ons beleid, tenzij met onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. U gaat ermee akkoord dat u geen onjuiste, denigrerende of beledigende zaken publiek maakt over onze Site.


12. Scheidbaarheid
Als een van deze bepalingen zou worden vastgesteld als illegaal, ongeldig of alleszins niet afdwingbaar op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden zijn bedoeld om effectief te zijn, dan zal in de mate van het mogelijke en binnen de jurisdictie waarin de bepaling illegaal, ongeldig of niet afdwingbaar is, de bepaling worden afgescheiden n verwijderd en zullen de resterende Gebruiksvoorwaarden overleven, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.


Versie: 24 oktober 2013